میز نیرو

اسکالر(یا عددی)و دسته دوم را کمیت های برداری گوییم. از جمله کمیت های اسکالر می توان جرم، زمان، کار و انرژی را نام برد و کمیت های برداری از قبیل سرعت، شتاب و نیرو می باشند.مقدارکمیت های اسکالر با اعداد جبری مشخص می گردند و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم آنها تابع قوانین اعمال جبری می باشند یعنی مانند اعداد جبری با یکدیگر جمع و تفریق و ضرب و تقسیم می شوند و اما این اعمال برای کمیت های برداری به صورت دیگری تعریف شده است و به نحو دیگری انجام می گردد. کمیت های برداری را با بردارکه یک پاره خط جهت دار می باشد و دارای مقدار،جهت و امتداد است نشان می دهند و به گونه ای که در ادامه می آید، جمع و تفریق و ضرب این کمیت ها تعریف شده است.

 

تعریفبردار:

 

برداریک پاره خط جهت دار است که طول آن متناسب با مقدار آن می باشد و به شکل یک پیکان نمایش داده می شود.

 

ضربیکعدد(اسکالر)دریکبردار:

 

vr این حاصل ضرب برابر است با برداری در امتداد بردار

v مثبت باشد بردار حاصل هم جهت با a و اگر a v و به طول r

است.

 

جمعبردارها:

 

برای جمع کردن کمیت های برداری روش های خاصی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود.

 

الفروشمتوازیالاضلاع:

 

در این روش از یک نقطه دلخواه، همسنگ بردارهایی که می خواهیم با هم جمع کنیم، رسم می کنیم قطر متوازی الاضلاع که

از این دو بردار تشکیل می گردد حاصل جمع این دو بردار است.

 

ب- روشمثلثیاچندضلعی:

 

در این روش از یک نقطه دلخواه برداری همسنگ یکی از بردارها رسم می کنیم و سپس از انتهای آن برداری همسنگ بردار

دوم رسم می کنیم. اگر ابتدای بردار اول را به انتهای بردار دوم وصل کنیم حاصل جمع دو بردار بدست می آید.

/ 1 نظر / 211 بازدید
یه دوست

سلام .مطلب میز نیرو مفید بود اما چرا درباره ی خود دستگاه میز نیرو ک چه جوری باهاش کار میکنن نوشتین؟؟