موش کاتالیزگر عامل کشف پلاستیک

تله موش پاشید. فردای آن روز اشپیتلر که ریخت وپاش را تمیز می کرد در یافت که پنیر مانند سنگ سخت شده است. او که کنجکاو شده بود،فرم آلدئید را با شیرمخلوط کرد. نتیجه این کار،کازئین بود یعنی نخستین پلاستیک جهان .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید