اولین نیروگاه هسته ای چه زمانی ساخته شد ؟

کشف شد که شواهد زمین شناسی نشان می دهداورانیوم موجود در لایه های عدسی شکل آن ناحیه یک واکنش هسته ای شکافت انجام میشود که حرارتی معادل یکصد کیلووات در هر 3 ساعت ازاد میکند.اما نکته مهم وسئوال اساسی آن است که چرا این فرایند در آنجا منجر به انفجار نمی شود واساسا چه مکانیسم کنترلی در آنجا وجود دارد؟

میدانیم که در راکتور های هسته ای از آب به عنوان کند کننده سرعت نوترونهای گسیل شده استفاده میشود زیرا در حالت عادی سرعت گسیل نوترونها آنقدرزیاد است که ادامه واکنش شکافت را بصورت زنجیری با مشکل مواجه می سازد بنابر این با استفاده از آب سرعت حرکت نوترونها کند  شده و واکنش بطور زنجیری دنبال میشود.

اما آنچه که پژوهشگران در منطقه اوکلو یافته اند نشان میدهد که این نیروگاه طبیعی متوالیا روشن وخاموش می شود به این صورت که به خاطر وجود آب در سنگهای درونی آنجا عمل کند شدن سرعت نوترونها انجام شده وفرآیند زنجیری شکافت هسته های اورانیوم انجام میشود سپس طی 30 دقیقه گرمای حاصل باعث تبخیر آب شده وباخروج بخار  آب عملا فرآیند کند شدن سرعت نوترونها متوقف شده ورآکتور حدود 5/2 ساعت خاموش می شود واین سیکل متوالیا با جایگزین شدن آبهای زیرزمینی با بخار آب تکرار میشود.

این مدل سازی ها بر اساس اندازه گیری مقدار زنونXe در صخره های اوکلو بدست آمد. این ماده از واپاشی اورانیوم بوجود می آید ودر رآکتور های هسته ای وارد جو می شود اما در سنگ معدن اورانیوم در منطقه اوکلو هیچ اثری از این ماده پیدا نشدولی مقادیر زیادی از آن در ذرات فسفات آلومینیومی که درون سنگهای رآکتوری پیداکردندوجود داشت.در حالی که انتظار میرفت زنون تولید شده در گرمای پدید آمده بصورت گاز آزاد می شد محاسبات نشان میدهند که اگر راکتور ها بطور منظم سرد شوند آنگاه زنون در منافذ ساختار بلوری فسفات باقی میماند . شاید دانشمندان با الهام از این رفتار طبیعی روشی برای نگهداری گازهای آزاد شده در رآکتور های هسته ای پیدا کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید