روغن موز

سلولوئید * ـ به وزن مخصوص (87%) در آب کم حل شده ولی در الکل و اتر حل می شود ـ بخاراتی از آن متصاعد میگردد که با  هوا مخلوط قابل انفجاری تشکیل می دهد. تنفس آن برای مدت طولانی خطرناک می باشد. اگر سلولویید را در آن حل نمایند چسبی بدست می آید که برای مرمت اشیاء چینی و بدل چینی و نظایر آنها از آن استفاده می شود. در هنگام مرمت معمولاً اثر مختصر یا قطره ای از چسب را بر سطح صیقلی طرف تعمیر شده باقی می گذارند که نشانه ای برای تشخیص «تعمیر شدگی» باشد.

/ 1 نظر / 88 بازدید
شبنم

مرسی خوب بود ولی خیلی کم بود در ضمن منم دزفولیم .