هیدروژن و پیوندهای چند مرکزی

چند کور دینانسی در توجیه رفتار رسانندگی الکتریکی اکسید فلزات مناسب است. اکسید فلزات ،در هر گونه از لوسین های ضد آفتاب  اندام حسی بطور گسترده ای بکار گرفته می شود.

  هیدروژن ساده ترین عنصر است (شامل یک پروتون ویک الکترون )ومعمولا در هنگام تشکیل حالت مولکولی یا جامد برای آن شیمی بسیار ساده ای پیش بینی می شود . اتمهای هیدروژن تقریبا همیشه یک پیوند یگانه با دیگر اتمها بر قرارمی کند. یعنی بطور عمده پیوند هایی با دو هسته و دو الکترون را تشکیل می دهد( H_H).استثنا در تشکیل پیوند های یگانه بسیار نادر است وتنها در چندمورد وجود دارد از جمله زمانیکه هیدروژن پیوند هایی را هم زمان با دو اتم دیگر برقرارنماید بطوریکه تشکیل پیوندی 3مرکزی می دهد  . (H_H_H)

 

هیدروژن با جایگزین شدن به جای یک اتم اکسیژن قادر به تشکیل پیوند چند مرکزی با اتم های فلز مجاور خود است برای مثال در ZnO هیدروژن با 4 اتم روی مجاور خود پیوند داده وکوردیناسیون چهار جانبه ای را ایجاد می کند .این پیوند های چند مرکزی بسیار پایدار هستند ودر رسانایی الکتریکی بسیار متنوع عمل می کنند. این اختلاف شگفت انگیز در میزان رسانایی را می توان با وابسته بودن محصولات به دما وفشا و اکسیژن توجیه کرد.

نتایج پیشنهادی این است که: هیدروژن می تواند بعنوان یک ماده بنیادی اضافی در اکسیدها بکار گرفته شود. صحت این مطلب هنوز روشن نشده است وباید توسط پژوهشگران کاملا مورد توجه وبررسی قرار گیرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید