# آموزش

جدول تفکیک مواد شیمیائی براساس خواص آنها

فهرست تعدادی از گازهای اشتعال پذیر امونیاک اتان اتیلن استیلن اکسید اتیلن بوتان پروپان پروپیلن دی سولفید کربن فرمالدهید کلرید اتیل متان منو اکسید کربن هیدروژن هیدروژن سولفید       اسیدها نیتریک پر کلریک هیدرو کلریک کلرواستیک سولفوریک پریدیک استیک کرزلیکCRESYLIC فسفریک هیدروفلوئوریک کرومیک فرمیک بازها هیدروکسید سدیم کربنات پتاسیم اکسید کلسیم کربنات باریم هیدروکسید پتاسیم هیدروکسید ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 164 بازدید

اثرات MTBE بر روی آب آشامیدنی

    Methyl tert-butyl ether Chemical name 2-Methoxy-2-methylpropane Other names Methyl tert-butyl etherMethyl t-butyl etherMTBEtBME Chemical formula C5H12O Molecular mass 88.15 g/mol CAS number [1634-04-4] Density 0.7404 g/cm³ Melting point -109 °C Boiling point 55.2 °C Flash Point -10 °C Refractive ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید