جوهرنامرئی

حل نموده وبه محلول جوشان مولیبدیک اضافه می کنیم .پس از چند دقیقه جوشش محلول رادرجای خنکی قرار می دهیم تاکریستال ببندد .سپس کریستالها را جمع کرده وجهت استفاده مقداری از ان را دراب سرد حل نموده واستفاده کنید

نوشته ها کاملا بی رنگ است وپس از قرار گرفتن درافتاب یا نور شدید به رنگ ابی در می ایند.می توانید کاغذی راکا ملا به این محلول اغشته کنید وسپس درافتاب قرار داده تا ابی شودودر صورتی

که با اب برروی این کاغذ بنویسید نوشته ها ظاهر خواهند شد.

کپی برداری با ذکر منبع مشکلی ندارد .

نظرم ندین . گناه داره .

/ 0 نظر / 21 بازدید